Søvnapné og digital nettbasert pasientbehandling | ResMed Norge

Søvnapné og avstandsoppfølgning

Søvnapné og nettbasert pasientbehandling

En økende mengde forskning viser at telemonitorert pasientbehandling gir resultater. Bedre compliance, større effektivitet, høyere kvalitet på behandlingen – her er noe av den nyeste forskningen som dokumenterer disse resultatene.

Patient engagement using new technology to improve adherence to positive airway pressure therapy
Malhotra A, mfl. CHEST 2017

Studien: En observasjonsstudie av over 128 000 personer med søvnapné, hvis apparater åpner for telemonitorering av behandlingen ved pasientens lege eller pasienten selv via myAir™, ResMeds kognitiv atferds-baserte applikasjon for pasientengasjement for nett og iPhone®.

Funnene: I en forskningsstudie presentert på 2016 CHEST-kongressen til American College of Chest Physicians, la ResMed frem bevis for at personer som brukte nettbaserte verktøy for egenmonitorering i behandlingen av søvnapné ved hjelp av positivt luftveistrykk (PAP), har signifikant større sannsynlighet for å gjennomføre behandlingen.

 • Mer enn 87 % av pasientene som brukte ResMed myAir og ble monitorert via ResMed AirView , opprettholdt behandlingen i 90 dager.1
 • Pasienter som ikke brukte myAir , men ble monitorert via AirView , forbedret likevel sin grad av compliance: 70 % i stedet for en estimert 50 % gjennomsnittlig CPAP-compliance uten monitorering – baselinje fra litteratur.1,2

myair-airview-no-monitoring-resmed

«Denne nye studien viser at nettbaserte verktøy for egenmonitorering engasjerer pasienter og gir en signifikant forbedring av deres compliance og etterfølgelse av behandlingen. Selv om studien fokuserte på PAP-brukere, tror vi disse resultatene kan generaliseres videre når det gjelder hvilken rolle nettbaserte verktøy kan spille for å forbedre compliance-nivået i medisinsk behandling generelt.»

Adam Benjafield, PhD – ResMed Vice President Medical Affairs

Styrke søvnapné-pasienten

PwC, 2016.

Studien: Anonymiserte data om daglig bruk av CPAP eller automatisk positivt luftveistrykk (APAP) i behandling av søvnapné, innhentet fra over 23 000 pasienter over en tremånedersperiode i Tyskland, Storbritannia og Irland .3 Pasientene ble behandlet i søvnklinikker og i hjemmet, og alle ble fulgt opp av sykepleier eller lege via fjernmonitorering. Over 1 800 av disse pasientene var også registrert i ResMeds digitale pasientoppfølgingsprogram, myAir.

Funnene: PwCs forskning viste at pasienter som bruker nettbaserte verktøy for egenmonitorering, også bruker apparatet lenger hver natt.

 • Pasienter som bruker myAir, bruker apparatet i gjennomsnitt 46 minutter lenger per natt sammenlignet med andre pasienter.2
 • Gjennomsnittlig etterfølgelse av CPAP-behandling hos nye pasienter i deres første uke med behandling er 76 % for myAirpasienter, sammenlignet med 71 % for andre pasienter.3

«Innføringen av telemonitorering i de senere år har gitt søvnklinikker og leverandører av behandlingshjelpemidler et verktøy som gjør det mulig å gripe inn proaktivt for å hjelpe pasienter å komme i gang med CPAP-behandling. Med myAir er telemonitorering løftet til et nytt nivå, og denne forskningen har nå bekreftet at pasienter som bruker det, viser signifikant og målbart bedre etterlevelse og bruk enn andre pasienter.»

Christian Käfling fra PwC

myair patients use their device an average 46 minutes longer per night

 

A telehealth program for CPAP adherence reduces labour and yields similar adherence and efficacy when compared to standard care.

Munafo D, et al. Sleep Breath 2016.

Studien: En evaluering av effektiviteten av og behovet for veiledning ved et nettbasert, automatisert telehelseprogram, sammenlignet med standard behandling av nylig diagnostiserte OSA-pasienter.

Funnene: Telehelseprogrammer kan redusere behovet for veiledning og samtidig opprettholde etterlevelsen.

 • Mengden av veiledning som krevdes per pasient, ble signifikant redusert fra 58,3 minutter for standardbehandlingsgruppen til 23,9 minutter for telehelsegruppen av pasienter. Flertallet av pasientene i denne gruppen ga uttrykk for at den nye tilnærmingen svarte til eller oversteg forventningene deres.

Telemedicine-based proactive patient management during positive airway pressure therapy.

Holger Woehrle, et al. Somnologie, January 2017.
Results from ResMed Germany Healthcare, a German home care provider

Studien: Data fra en stor tysk leverandør av hjemmebaserte tjenester ble brukt til å undersøke virkningen av et proaktivt program for pasientadministrasjon støttet av ekstern tilgang til PAP-behandlingsdata om avbrutt behandling sammenlignet med standardbehandling. Den proaktive strategien brukte data fra AirView. Pasienter som mottok sin første PAP-behandling, ble inkludert og analysert i matchede par med 3 401 pasienter i hver gruppe.

Funnene: En telemedisinbasert proaktiv administrasjonsstrategi var forbundet med en lavere avbruddsfrekvens på lang sikt, sammenlignet med standardbehandling av PAP-pasienter.

 • I det første året med PAP-behandling var den generelle avbruddsfrekvensen for behandlingen signifikant lavere (5,4 % vs. 11,0 %; p < 0,001), og tiden før behandlingen ble avbrutt var signifikant lengre (348 ± 58 vs. 337 ± 76 dager; p < 0,05) i den proaktive gruppen versus gruppen med standardbehandling.
 • Cox’ proporsjonale risikoanalyse avdekket en signifikant redusert risiko for avbrudd av PAP-behandlingen i den proaktive gruppen versus gruppen med standardbehandling (fare 0,48, 95 % konfidensintervall 0,4–0,57).
 • Funnene var konsistente i subanalyser etter kjønn, type apparat og forsikringsstatus, og for pasienter ≥ 40 år. I subgruppen av pasienter yngre enn 40 år var imidlertid faren for avbrudd av PAP-behandlingen tilnærmet lik i de proaktive gruppene og standardgruppene.

Retrospective descriptive study of CPAP adherence associated with use of the ResMed myAir application.

S Lynch, et al. ResMed Science Center, ResMed Ltd, Sydney, Australia, 2015.

Studien: En ResMed-finansiert retrospektiv beskrivende studie av bruksdata for myAir innsamlet fra 2 343 anonymiserte pasientjournaler.

Funnene: ResMeds digitale pasientoppfølgingsprogram, myAir, hang sammen med større CPAP-etterlevelse.

 • Forskerne fant at 83,9 % av nye CPAP-brukere som mottok standardbehandling og brukte ResMed myAir-appen, oppnådde Medicare-etterlevelse i løpet av behandlingens første 90 dager.
 • Ikke mindre imponerende var det at 75,4 % av brukerne oppnådde etterfølgelse innen 30 dager, med en mediantid til oppnåelse av Medicare-etterlevelse på 23 dager.

Additional Reading

 1. Munafo D et al. A web based automated messaging program for CPAP adherence coaching reduced the coaching labor required while yielding similar adherence and efficacy to standard of care coaching. American J Respir Crit Care Med 2014;189:A6570.
 2. Wozniak DR, Lasserson TJ, Smith I. Educational, supportive and behavioural interventions to improve usage of contin- uous positive airway pressure machines in adults with obstructive sleep apnoea. Co- chrane Publication, 2014
 3. S Lynch, BID, RN; A Blase, BS; A Wimms MScMed; L Erikli, RN; A Benjafield, PhD; C Kelly, PhD; L Willes, MS. Retrospective descriptive study of CPAP adherence associated with use of the ResMed myAir application. ResMed Science Center, ResMed Ltd, Sydney, Australia, 2015
 4. Konikkara J, Tavella R, Willes L, Kavuru M, Sharma S. Early recognition of obstructive sleep apnea in patients hospitalized with COPD exacerbation is associated with reduced readmission. Hospital Practice 2016
 5. Kuna ST, Shuttleworth D, Chi L, Schutte-Rodin S, Friedman E, Guo H, Dhand S, Yang L, Zhu J, Bellamy SL, Volpp KG, Asch DA. Web-Based Access to Positive Airway Pressure Usage with or without an Initial Financial Incentive Improves Treatment Use in Patients with Obstructive Sleep Apnea. SLEEP 2015

Dette innholdet er kun beregnet for helsepersonell. Vennligst se bruksanvisningen for relevant informasjon relatert til advarsler og forholdsregler som må tas i betraktning før og under bruk av produktet.

Referenser:

*ASV therapy is contraindicated in patients with chronic, symptomatic heart failure (NYHA 2-4) with reduced left ventricular ejection fraction (LVEF ≤ 45%) and moderate to severe predominant central sleep apnoea.

  1. Crocker M et al. Patient Engagement Using New Technology to Improve Adherence to Positive Airway Pressure Therapy. Chest 2016.
  2. Allen KY et al. The Clinician’s Guide to PAP Adherence. American Association for Respiratory Care 2009.
  3. Price Waterhouse Coopers. Empowering the sleep apnoea patient: A study of how myAir users behave better. 2016. https://document.resmed.com/documents/epn/pwc-report-effects-of-myair-6.pdf. Accessed January 2017