Big data-analyse av CSA under CPAP-behandling | SDB-forskning | ResMed

Sentral søvnapné under CPAP-behandling: første funn fra en analyse av stordata

Big data-analyse er en lovende og innovativ metode for å utforske spørsmål med klinisk relevans, identifisere sykdomsmønstre og -kjennetegn og generere hypoteser om behandling. Enorme mengder data er nå tilgjengelig – og øker eksponentielt – fra en rekke kilder, herunder telemonitorerte medisinske apparater som kobles til databaser og gir informasjon om apparatenes funksjon og pasientenes status. Analyse av slike data kan gi oss nye kunnskaper og nye innfallsvinkler til helseadministrasjon.

I en banebrytende analyse ble reelle, anonymiserte data brukt til å beskrive sentral søvnapné (CSA, Central Sleep Apnoea) under behandling med kontinuerlig positivt luftveistrykk (CPAP) hos amerikanske pasienter som ble fulgt opp via telemonitorering. Analysen identifiserte tre kategorier av CSA under CPAP-behandling, og alle tre virket negativt inn på CPAP-behandlingens compliance og økte risikoen for at behandlingen ble avbrutt.1

En annen analyse som ble gjennomført med samme database, fant at å overføre pasienter med vedvarende eller nylig oppstått CSA fra CPAP- til ASV-behandling* kan gi bedre compliance og dermed også potensielt bedre pasientutfall.2

stor-data-studie-ResMed

Tre kategorier av CSA under CPAP-behandling ble identifisert: nylig oppstått, forbigående og vedvarende CSA

big-data-CSA-forløp-US-kriterier-ResMed

Studien «Trajectories of CSA during CPAP therapy» gransket de anonymiserte dataene fra 133 000 telemonitorerte pasienter som ble behandlet for søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser (SDB, Sleep Disordered Breathing) med ResMed-apparater med positivt luftveistrykk (PAP, Positive Airway Pressure), i USA i 2015.1 Nye opplysninger om den naturlige historikken til CSA under CPAP-behandling ble oppdaget ved hjelp av gjentatte tiltak basert på reelle data fra telemonitorering fremfor enkeltvise «øyeblikksbilder» av CSA.

big-data-CSA-forløp-forekomst-US-ResMed

CSA ble påvist hos 3,5 % av pasientene; tre behandlingskategorier forbundet med CSA ble identifisert1: nylig oppstått (20 %), forbigående (55 %) og vedvarende (25 %) CSA.

Hver kategori er forbundet med redusert compliance og økt risiko for avbrutt behandling1

 • Forekomsten av CSA hang sammen med redusert antall timers bruk av CPAP og økt sannsynlighet for avbrutt behandling sammenlignet med OSA. Sannsynligheten for fortsatt CPAP-behandling på dag 300 var 83 % for OSA og henholdsvis 79 %, 76 % og 72 % for forbigående, vedvarende og nylig oppstått CSA.
 • Risikofaktoren for avbrutt behandling for hver av de tre CSA-gruppene var henholdsvis 1,3; 1,5 og 1,7.
 • Disse funnene var de samme uavhengig av om definisjonen til European Respiratory Society eller den amerikanske definisjonen av CSA (AHI ≥ 15/t eller Central Apnoea Index (CAI) ≥ 5/t) ble benyttet.

Å bytte fra CPAP til ASV hos pasienter med nylig oppstått eller vedvarende CSA kan bedre compliance2

big-data-ASV-bytte-bruks-timer-ResMed

En sekundæranalyse viste at compliance hos pasienter med nylig oppstått eller vedvarende CSA, som byttet fra CPAP til ASV, ble bedre umiddelbart etter at byttet ble foretatt. Det var en positiv forbedring av etterlevelsen på 22 % hos de to undergruppene av pasienter som byttet fra CPAP til enten fast (n = 127, p < 0,05) eller variabel (n = 82, p < 0,01) EPAP ASV.2

big-data-ASV-bytte-AHI-ResMed

Gjennomsnittlig AHI før byttet fra CPAP til ASV hos pasienter med nylig oppstått eller vedvarende CSA var 17,34/time, sammenlignet med 4,1/time etter byttet.

Dataene tyder på at dersom CSA vedvarer etter to uker, passer pasienten inn med forløpet til nylig oppstått eller vedvarende CSA og kan med fordel bytte til ASV.*

Studien ble ledet av en ekstern internasjonal komité bestående av eksperter på søvn og respirasjon: Jean-Louis Pépin (Frankrike), Holger Woehrle (Tyskland), Atul Malhotra (USA) og Peter Cistulli (Australia).

Big data-studie – Ekspertvideoer

Se eksperter uttale seg om big data-studie

 

Big data-analyse: viktigste funn

Holger Woerhle, MD, forklarer de viktigste funnene i en big data-analyse av CSA under CPAP-behandling

 

Trajectories of Emergent CSA during CPAP therapy

Professor Jean-Louis Pépin forklarer funnene i big data-analysen «Trajectories of Emergent Central Sleep Apnoea during CPAP therapy».

 

Big data: the next frontier in respiratory and sleep medicine?

Ramon Farré, PhD, formidler perspektiver på big data: definisjon, nye analytiske begreper og verktøy, pasienters personvern, forskriftsmessige perspektiver og risiko.

Implikasjoner for klinisk praksis

Identifisere gjenværende CSA med ResScanTM

De statistiske dataene innhentet med ResScan gir AHI, AI, CAI, hypopné-indeks (HI) og oksygendesaturasjonsindeks (ODI) (hvis brukt med et oksymeter), som gjør det mulig å identifisere gjenværende CSA og Cheyne-Stokes-respirasjon(CSR) under CPAP-behandling.

 1. Logg inn i ResScan
 2. Gå til pasientregistreringen
 3. Gå til Innstillinger
 4. Kontroller at pasienten står på CPAP/APAP-behandling ved å se på Behandlingsmodus
big-data-ResScan-settings-therapymode-ResMed
 1. Gå til Statistikk
 2. Velg de siste to ukene
 3. Se på AHI og AI for å se om: AHI ≥ 15/t, AI > 5/t eller CAI > 5/t
big-data-ResScan-statistics-ResMed

Identifisere gjenværende CSA med AirViewTM

AirView fargekodet trådløst dashbord gjør det enkelt å identifisere lav bruk og gjenværende AHI. Det gir en oversikt over bruk, AHI og lekkasje siste ti dager. En veiledning til AirView-ikoner er tilgjengelig her.

big-data-AirView-wireless-patients-ResMed

1. Logg på AirView
2. Gå til Pasient-fanen og klikk på «Wireless» for å få tilgang til det trådløse dashbordet
3. Se på pasientene dine som står på CPAP/APAP-behandling
4. Se på pasienter med disse ikonene
5. Klikk på ruten som indikerer en for høy AHI, for å se detaljerte data

big-data-AirView-iconAHI-ResMed
 1. Se på AHI for å sjekke om AHI ≥ 15/t
 2. Klikk på pasienten
 3. Gå til «Create report» og velg «Compliance & Therapy report»
big-data-AirView-create-report-ResMed
 1. Gjennomgå rapporten og se etter CAI for å sjekke om CAI > 5/t
big-data-AirView-report-CAI-ResMed

Referanser:

*ASV-behandling er kontraindisert hos pasienter med kronisk, symptomatisk hjertesvikt (NYHA 2-4) med redusert venstreventrikulær ejeksjonsfraksjon (LVEF ≤ 45 %) og moderat til alvorlig predominant sentral søvnapné.

 1. Liu et al. Trajectories of Emergent Central Sleep Apnea During CPAP therapy. Chest. 2017;152(4):751-60.
 2. Pépin et al. Adherence to Positive Airway Therapy After Switching From CPAP to ASV: A Big Data Analysis. J Clin Sleep Med. 2018 Jan 15;14(1):57-63. doi: 10.5664/jcsm.6880.